Стр. 1 - babichuk-iv-k

Упрощенная HTML-версия

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА БІБЛІОТЕКА
Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису
БАБІЧУК ІРИНА ВІТАЛІЇВНА
УДК 004.652.4.(091) «І.Я.Горбачевський»
ДИСЕРТАЦІЯ
НАУКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
АКАДЕМІКА ВУАН І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ БІОХІМІЧНОЇ НАУКИ
(кінець ХІХ ст. – 40-і роки ХХ ст.)
07.00.07 – історія науки й техніки
……………………………………………
Подається на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Дисертація містить результати власних досліджень. Використання результатів
і текстів авторів мають посилання на відповідне джерело
…………………………………………………………………
Науковий керівник:Шендеровський Василь Андрійович, доктор фізико-
математичних наук, професор
КИЇВ – 2017