Рейтинг@Mail.ru
Головна Спрощенний режим Опис
Авторизація
Прізвище
Пароль
 

Бази даних


Повнотекстові автореферати дис. - результати пошуку

Вид пошуку

Зона пошуку
у знайденому
 Знайдено у інших БД:Електронний каталог ННСГБ НААН (350564)Повнотекстові книжкові видання (396)Повнотекстові періодичні видання (691)Архівні матеріали (1435)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Пошуковий запит: <.>DP=$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 9938
Показані документи с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.
У9(4УКР)249.202.2
А 13


    Абашина, О. В. НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж.
    Підвищення рівня зайнятості молоді на регіональному ринку праці [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук / О.В. Абашина; НАН України; Інститут економіко-правових досліджень ; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. - Донецьк : [б. в.], 2006. - 19 с. - Б. ц.
РУБ У9(4УКР)249.202.2 + 08.09.01

Анотація: Проведено комплексне вивчення зайнятості молоді в регіоні. Поглиблено методологію дослідження молоді як суб'єкта економічної зайнятості. Визначено соціально-економічні функції молоді, а також її характерні риси як суб'єкта ринку праці. Розглянуто питання формування та функціонування ринку праці молоді. Встановлено причини зниження рівня її зайнятості. Розроблено методи визначення рівня зайнятості молоді на регіональному ринку праці. Охарактеризовано основні складові молодіжної зайнятості. Встановлено домінуючі тенденції зайнятості молоді, проаналізовано її актуальні проблеми та чинники, що їх визначають. Розкрито причини розбалансованості попиту та пропозиції робочої сили молоді на регіональному ринку праці, а також виского рівня молодіжного безробіття. Здійснено оцінку механізму формування робочої сили молоді в системі освіти. Визначено фактори формування конкурентоспроможності молоді на ринку праці. Обгрунтовано шляхи покращення молодіжної політики зайнятості. Запропоновано методику оцінки ефективної зайнятості молоді регіону. Розроблено концептуальні засади та напрями формування регіональної політики молодіжної зайнятості.

Перейти до зовнішнього ресурсу: повний текст автореферату
Свободных экз. нет
Знайти схожі

2.
П071.234
А 13


    Аббасов, Зияд Мехрали огли Нац. аграр. ун-т.
    Обгрунтування комплексу машин для смугової технології вирощування баштанних культур [Текст] : автореф. дис... д-ра техн. наук / Зияд Мехрали огли Аббасов; Національний аграрний ун-т ; Нац. аграр. ун-т. - К. : [б. в.], 2001. - 37 с. : рис. - Б. ц.
РУБ П071.234 + П241-43-451.3-480

Анотація: Науково обгрунтовано та розроблено технологічний комплекс машин для смугового вирощування баштанних культур. На базі теоретичних і експериментальних досліджень обгрунтовано та розроблено нові технологічні схеми та параметри робочих органів комплексу машин для виконання технологічних операцій: внесення мінеральних та органічних добрив у смуги; зарівнювання борозни одночасно з оранкою смуги; внесення пестицидів одночасно з передпосівною культивацією, стрічково-гніздовий посів із синхронним порційним внесенням гербіцидів, міжрядний обробіток і вибіркове збирання плодів. Розроблений комплекс машин забезпечує ступені зменшення затрат праці, питомих капітальних вкладень і приведених витрат - 75,1; 42,2 та 31,7 %.

Перейти до зовнішнього ресурсу: повний текст автореферату
Свободных экз. нет
Знайти схожі

3.
У9(4УКР)290-55-21
А 13


    Абдаллах, А. А. Харк. нац. екон. ун-т.
    Управління інноваційною діяльністю підприємства [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук / А.А. Абдаллах; Харківський національний економічний ун-т ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : [б. в.], 2004. - 19с. - Б. ц.
РУБ У9(4УКР)290-55-21 + 08.06.01

Анотація: На підставі аналізу основних причин, які стримують інноваційну діяльність в ESCWA, наведено рекомендації щодо державної підтримки інноваційної діяльності підприємств, що сприятимуть переходу до інноваційного підприємництва, а також підвищенню конкурентоспроможності цих країн. Досліджено інноваційну діяльність країн третього світу та розвинутих країн. Обгрунтовано необхідність створення сприятливого інноваційного клімату у країнах третього світу з метою активізації інноваційної діяльності підприємств та досягнення економічного зростання. Обгрунтовано методичний підхід до планування інноваційних стратегій на базі інноваційного маркетингу, який передбачає розробку інноваційної мети залежно від місії підприємства до оцінки ефективності інноваційного проекту. Розроблено методичний підхід до елементного складу життєвого циклу інноваційного проекту, що містить три фази та дванадцять етапів, а також методичні рекомендації щодо вдосконалення управління даним проектом, шляхів захисту від ризику й ухвалення фінансово-інноваційного рішення про його реалізацію.

Перейти до зовнішнього ресурсу: повний текст автореферату
Свободных экз. нет
Знайти схожі

4.
У9(4УКР)421.0-361
А 13


    Абдало Недал Ханнан Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган- Барановського.
    Оптимізація управління попитом в умовах трансформації економіки [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган- Барановського ; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган- Барановського. - Донецьк : [б. в.], 2000. - 19с. - Б. ц.
РУБ У9(4УКР)421.0-361


Перейти до зовнішнього ресурсу: повний текст автореферату
Свободных экз. нет
Знайти схожі

5.
П072.854.12
А 13


    Абдуєв, М. М. Харк. нац. техн. ун-т сільськ. госп-ва ім. П.Василенка.
    Обгрунтування параметрів сепаратора з нахиленим повітряним каналом для розділення зернових сумішей [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук / М.М. Абдуєв; Харківський національний технічний ун-т сільського господарства ім. Петра Василенка ; Харк. нац. техн. ун-т сільськ. госп-ва ім. П.Василенка. - Х. : [б. в.], 2007. - 20с. - Б. ц.
РУБ П072.854.12 + 05.05.11

Анотація: Для керування роздільною здатністю та розрахунку параметрів пневматичного сепаратора за допомогою розробленої математичної моделі, в якій враховано сукупність факторів, характерних для руху компонентів суміші у нахиленому повітряному каналі, визначено динаміку руху частинок. Обгрунтовано доцільність урахування впливу нерівномірності швидкості повітряного потоку за висотою каналу як керованого фактора підвищення ефективності сепаратора з нахиленим повітряним каналом. Виявлено нові закономірності впливу основних параметрів такого сепаратора.

Перейти до зовнішнього ресурсу: повний текст автореферату
Свободных экз. нет
Знайти схожі

6.
Ф024
А 13


    Абдульдін Бассам Саїд НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин.
    Глобалізація і проблема відсталості у постбіполярному світі [Текст] : автореф. дис... канд. політ. наук / Бассам Саїд Абдульдін; Бассам Саїд Абдульдін; НАН України; Інститут світової економіки і міжнародних відносин ; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. - К. : [б. в.], 2001. - 16 с. - Б. ц.
РУБ Ф024 + Ф062 + С5 в663.1

Анотація: Розглянуто питання наукової та практичної проблеми взаємозв'язку та взаємовпливів політичної глобалізації та соціально-економічної відсталості національних держав і суспільств. Вперше в українській політичній науці здійснено цілісну наукову спробу переосмислення витоків, причин і суті новітніх конфліктних ситуацій на глобальному, регіональному та національному рівнях. Доведено, що колишнє системне протистояння соціалізму і капіталізму, Сходу і Заходу замінюється на конфлікт між бідною та багатою частинами національних та інтегрованих учасників міжнародних відносин, умовно названими Півднем і Північчю. Проведено систематизацію існуючих концепцій та дефініцій глобалізації та бідності, на підставі чого розроблено концепцію та дефініції. Охарактеризовано концепцію відносності політичної глобалізації на її сучасному етапі з акцентом на висновку про те, що штучна де-факто відторгненість багатьох держав від розробки і прийняття фундаментальних політичних рішень міжнародних, зокрема, економічних організацій створює нові джерела конфліктності. Зроблено прогноз основних форм глобальної конфліктності у ХХІ ст.та подано пропозиції щодо їх запобігання та усунення.

Перейти до зовнішнього ресурсу: повний текст автореферату
Свободных экз. нет
Знайти схожі

7.
У9(4УКР)89
А 14


    Абедін Мд. Джойнул Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України.
    Перспективи розвитку економічного співробітництва України та Бангладеш [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук / Мд. Джойнул Абедін; Мд. Джойнул Абедін; Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства економіки України ; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. - К. : [б. в.], 2005. - 16с. : рис., табл. - Б. ц.
РУБ У9(4УКР)89 + У9(5БАН)89 + 08.02.03

Анотація: Розроблено методичні засади та заходи щодо відновлення й удосконалення взаємин між Україною та Бангладеш. Проаналізовано динаміку розвитку двосторонніх економічних відносин протягом періоду 1992 - 2003 рр. і зроблено висновки стосовно існуючих проблем та перспектив двостороннього торгового обміну. На підставі аналізу, узагальнення й оцінки існуючих економічних відносин запропоновано використовувати модель значимості для встановлення торговельного потенціалу між Україною та Бангладеш. Визначено основні етапи розвитку взаємних перспективних економічних відносин між обома країнами, висвітлено шляхи подолання труднощів і перешкод на цьому шляху. З'ясовано пріоритети поглиблення торговельно-економічних відносин, розроблено стратегію щодо їх активізації, реалізація якої дає змогу Бангладеш і Україні вийти на якісно новий рівень економічних відносин.

Перейти до зовнішнього ресурсу: повний текст автореферату
Свободных экз. нет
Знайти схожі

8.
У9(4УКР)310
А 15


    Абизов, В. А. Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.
    Методологічні основи розвитку архітектурно - будівельних систем (в умовах реформування житлової та містобудівної політики України) [Текст] : автореф. дис... д-ра архітектури / В.А. Абизов; Київський національний ун-т будівництва і архітектури ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : [б. в.], 2001. - 32 с. - Б. ц.
РУБ У9(4УКР)310

Анотація: Визначено поняття, напрями та історичні етапи еволюції архітектурно-будівельних систем (АБС), подано структурну модель АБС і встановлено їх базові типи, а також проаналізовано специфіку та динаміку змін основних факторів і умов, які визначають сучасні вимоги до АБС, обгрунтовано принципи їх формування та розвитку. Відповідно до цього систематизовано та визначено основні напрями вдосконалення та перспективи розвитку як для всіх архітектурно-будівельних систем в цілому, так і для кожного з базових типів окремо, у тому числі різноманітних і найбільш раціональних їх комбінацій. Надано рекомендації щодо вдосконалення житлової та містобудівної політики та будівельної бази України стосовно перспективного розвитку АБС, а також методи їх формування та управління розвитком проектно-будівельного комплексу. Наведено методичні принципи формування запропонованої автором універсальної архітектурно-будівельної системи "ПОЛІС". Результати дослідження впроваджено в державні програмні та законодавчо-нормативні документи, наукові дослідження, проектно-будівельну практику та навчальний процес.

Перейти до зовнішнього ресурсу: повний текст автореферату
Свободных экз. нет
Знайти схожі

9.
У9(4УКР-6КРИ)301-55
А 13


    Абібуллаєв, М. С. Київ. нац. екон. ун-т.
    Методи забезпечення інноваційного розвитку підприємств (за матеріалами промислових підприємств Автономної Республіки Крим) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук / М.С. Абібуллаєв; Київський національний економічний ун-т ; Київ. нац. екон. ун-т. - К. : [б. в.], 2005. - 20с. - Б. ц.
РУБ У9(4УКР-6КРИ)301-55 + 08.06.01

Анотація: Наведено теоретико-методичне обгрунтування комплексного підходу щодо розв'язання проблем сучасного інноваційного розвитку підприємств, що спирається на положення еволюційної теорії економіки. Уточнено понятійно-категоріальний апарат даної проблематики, сформульовано визначення технологічного та інноваційного розвитку підприємств, висвітлено взаємозв'язок між науково-технічним прогресом та інноваційним розвитком. Розглянуто методику оцінки інноваційного розвитку підприємств, на її базі проведено оцінку діяльності промислових підприємств Криму. Обгрунтовано роль, місце та значення персоналу підприємств у забезпеченні ефективного інноваційного розвитку. Модифіковано методику оцінки ефективності інвестицій у людський капітал з метою прискорення інноваційного розвитку підприємства. Запропоновано імітаційну модель інноваційного розвитку підприємств, методику побудови моделі сталого інноваційного розвитку підприємства.

Перейти до зовнішнього ресурсу: повний текст автореферату
Свободных экз. нет
Знайти схожі

10.
Д8в4(45УКР7-6КРМ)
А 15


    Абкадиров, Р. Р. НАН України. Ін-т географії.
    Геотопонімічна індикація господарсько-культурних типів освоєння Криму [Текст] : автореф. дис... канд. геогр. наук / Р.Р. Абкадиров; НАН України; Інститут географії ; НАН України. Ін-т географії. - К. : [б. в.], 2001. - 19с. - Б. ц.
РУБ Д8в4(45УКР7-6КРМ) + Ш103.161 + У049(4Укр-6Кри)

Анотація: Наведено визначення геотопонімічної системи, сформульовано її особливості, відмінні від інших типів суспільно-географічних систем. Розкрито механізм взаємодії геотопонімічної системи з процесом господарського освоєння територій. Здійснено спеціалізоване геотопонімічне районування території Криму за оригінальною авторською методикою. Обгрунтовано геотопонімічну індикацію господарсько-культурних типів освоєння територій.

Перейти до зовнішнього ресурсу: повний текст автореферату
Свободных экз. нет
Знайти схожі

 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 
Рейтинг@Mail.ru © Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України
(ННСГБ НААН)
P.I.